Rođenje Isa a.s., u svjetlu Kur’ana

Mjesec decembar u kršćanskoj kulturi ima poseban značaj. U ovom mjesecu je shodno njihovom učenju rođen Isa a.s. i taj događaj katolici širom svijeta svečano obilježavaju. Gradovi bivaju okićeni i ukrašeni, svuda se upriličuju božićni sajmovi na kojima centralni dio zauzimaju božićne jaslice koje pokušavaju da dočaraju sliku rođenja Isa a.s. Ovaj događaj je opisan u Bibliji tj. u Evanđelju po Luki i po Mateju, ali isto tako i u Kur’anu. Kur’ansko kazivanje o rođenju Isa a.s. donosi daleko više detalja nego što to možemo naći u Evanđeljima. Pored toga iz ovog nadnaravnog rođenja pretposljednjeg Allahovog poslanika Isa a.s. možemo izvući nekoliko veoma bitnih mudrosti i pouka.

Nagovještaj h. Merjemi da će roditi dijete.

Prije nego će doći do začeća Isa a.s., Allah je poslao svoje izaslanike meleke obavijeste h. Merjem da će roditi dijete.

A kada meleki rekoše: “O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, biće viđen i na ovome i na onome svijetu i jedan od Allahu bliskih; (Aali Imraan: 45)

Merjem je bila jedna od odabranih, tj. najboljih žena koje je Poslanik Muhammed a.s. spomenuo u hadisu rekavši da su najbolje žene Merjema, Hatidža, Fatima, i Asija (žena faraona). Kur’an za nju kaže: I kada meleki rekoše: “O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio. (Alu Imraan: 42). Poslanik je izdvojio ovih nekoliko žena kako bi  ukazao na njihovu dobrotu i njihov visok stepen kod Allaha. Merjem je bila posebna. Njena majka tj. Imranova supruga se zavjetovala da će dijete koje rodi dati u hram da se posveti ibadetu. Kur’an nas obavještava o ovom zavjetu i govori nam kako se žena Imarnova nakon što je Merjem rodila Allahu obratila: „Gospodaru moj, rodila sam žensko, a žensko nije isto kao i muško, dajem joj ime Merjem, i tražim od Tebe da zaštitiš nju i njen porod od prokletog šejtana“.

Običaj je bio da samo muška djeca mogu boraviti u hramu radi ibadeta, međutim, ovdje je načinjen presedan. Da bi se to ostvarilo, neko je morao da se pobrine o h. Merjem i izbor je pao na Zekerijja a.s., njenog tetka te je mogla da boravi u hramu i da provodi vrijeme u ibadetu. Allah kaže:

…ona je u riječi Gospodara svoga i knjige Njegove vjerovala i od onih koji provode vrijeme u molitvi bila. (At-Tahrim: 12)

Dok je boravila u mihrabu, tj. jednom dijelu predviđenom za ibadet dolaze joj Allahovi izaslanici koji dolaze samo Allahovim dobrim robovima te joj saopštavaju da će roditi dijete. Ona je bila iznenađena, jer je svoju nevinost čuvala, bila je u potpunosti čista, bezgriješna, oličenje poštenja i dobrote zbog toga je upitala:

ona reče: “Gospodaru moj, kako ću imati dijete kada me nijedan muškarac nije dodirnuo?” – “Eto tako” – reče – “Allah stvara što On hoće. Kada nešto odluči, On samo za to rekne: ‘Budi!’ – i ono bude.”

Ona je živjela kreposnim načinom života, daleko od bilo kakvog grijeha i harama. Nije se miješala sa muškarcima, čak do te mjere da je ni jedan muškarac koji joj nije bliži rod dotakao. Merjem je uzor svim ženama kada se govori o moralnoj i fizičkoj čistoći. Melek joj odgovara: „Kada Allah nešto hoće, On samo kaže budi i ono biva“. I Allahovom voljom u njenom stomaku se začeo život. Isa a.s. nema oca, on je došao na ovaj svijet samo putem svoje majke. Zato se u Kur’anu on uvijek spominje kao Isa bin Merjem, Isa sin Merjemin. Možda nam to zvuči čudno, ali još je čudnije kako je Adem a.s. došao na ovaj svijet i bez oca i bez majke. U rođenju Isa a.s. se odražava mudžiza Allahovog stvaranja iz ničega što vjernicima daje još veće ubjeđenje i jekin da Allah sve može.

Iščekivanje rođenja Isa a.s.

Nakon što je novi život u nju udahnut, nakon što je Merjema postala noseća, povukla se u jedan dio bogomolje i posvetila ibadetu iščekujući momenat kada će roditi Isaa a.s. Brigu o njoj je kako Kur’an kaže preuzeo Zekerijja a.s. koji bi joj svaki dan donosio hranu, vodu i ostale potrepštine. Jednog dana kada je došao kod nje zatekao je hranu, ali ta hrana je bila čudna, jer takve hrane (vjerovatno se radilo o voću) nije bilo u to doba. Kur’an spominje ovaj momenat te kaže:

Kad god bi joj Zekerijja u hram ušao, kod nje bi hrane našao. “Odakle ti ovo, o Merjema?” – on bi upitao, a ona bi odgovorila: “Od Allaha, Allah onoga koga hoće opskrbljuje bez muke.” (Alu-Imran, 38)

U ovome se krije ogromna mudrost, a to je da Allah daje nafaku kome hoće bez ikakava računa. Da bi i mi zadobili ovu počast da nas Allah opskrbljuje bez ikakva računa i da nam Allah stalno šalje svoju nafaku postoji samo jedan uvjet? Taj uvjet je Et-Takva-Bogobojaznost.

Allah kaže: „A onaj ko se Allaha boji, Allah će mu iz svake nevolje izlaz dati, i opskrbiti ga odakle se on i ne nada.“

Merjema nije znala šta će biti kada rodi Isa a.s. Bila je zabrinuta. Kako da se pojavi ispred svoje porodice, ispred svoga naroda. Allah umiruje njeno srce i govori joj da se ne brine, da se ne sikira, nego da jede i pije i da bude vesela, jer će joj Allah zbog njene bogobojaznosti izlaz iz ove situacije naći.

Rođenje Isa a.s.

Kada se približio momenat da se Merjem porodi počeli su da se javljaju bolovi koji su nagovještavali skori porođaj. Bolovi su bili neopisivi. Te bolove je osjetila svaka žena koja je postala majka, koja je je donijela na ovaj svijet još jedan novi ljudski život. Majke mogu najbolje razumjeti Merjemu i mogu najbolje suosjećati sa njenim porođajnim bolovima. Usljed te borbe sa bolovima koji su raskidali njeno tijelo, Merjema je zavapila i rekla:

„I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. “Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!” – uzviknu ona.“ (Merjem, 23).

Usljed ove muke, bolova i teškoće, ona je poželjela da je umrla prije ovog momenta i da nije dočekala ovaj dan. Zamislimo da joj je Allah uslišao dovu, šta bi se desilo? Da je Merjem umrla prije ovog događaja nikada ne bi bio rođen pretposljednji Allahov poslanik Isa a.s. Ne bi bilo Indžila, ne bi bilo ni kršćanske dogme, ali isto tako ne bi bilo ni najave dolaska posljednjeg Allahov Poslanika Muhammeda a.s. Stoga, samo Allah zna zašto nam ne ispunjava sve naše dove, molbe i želje.

Iz prethodno navedenog ajeta saznajemo da je Merjemi rečeno da dođe do jednog palminog stabla i da zatrese to stablo te će po njoj popadati svježe hurme. Zbog čega je ovo značajno? Upravo iz razloga što hurma sadrži u sebi veliku količinu šećera koje tijelo veoma brzo apsorbira i razgrađuje te mu daje potrebnu energiju. Također pomaže i kod kontrakcije prilikom porođaja. Hurme su lijek od mnogih drugih bolesti.

Govor bebe u kolijevci

Kada se porodila rečeno joj da ide svom narodu i da ponese svoje dijete, malog Isaa a.s. Allah joj je poručio da ni sa kim ne razgovara, nego da prepusti bebi da ona govori. Kada se pojavila sa njim počeli su da je prekoravaju i da je ruže govoreći da njena majka nije bila razvratna. Ona je samo pokazala na njega i naišaretila da sa njim razgovaraju. Oni su se začudili i pitali kako mogu da razgovaraju sa bebom koja je tek rođena. Tada Allah svojom moći čini da Isa a.s. progovara u bešici. Kur’an kaže:

„A ona im na njega pokaza. “Kako da govorimo djetetu u bešici?” – rekoše.“  “Ja sam Allahov rob” – ono reče – “meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti. (Merjem, 29-30)

Isa a.s.nije rekao samo jednu riječ, nego naprotiv obavijestio ih o tome ko je on kao i o svojoj misiji koju će mu Allah povjeriti kao i da će mu Allah knjigu tj. Indžil dati.

Ono što je još značajno jesu upravo riječi Isa a.s. koji je rekao: Ja sam Allahov rob. Nije rekao da je Allahov sin, niti da je Bog, kao da je znao šta će pojedinci kasnije sa njim uraditi i da će tvrditi da je Isa u stvari Bog koji se rodio kao čovjek i živio na Zemlji dok nije uskrsnuo.

Isa a.s., shodno islamskom učenju je bio samo jedan od poslanika. Imao je identičnu ulogu kao i svi ostali poslanici. Pozivao je vjerovanju u jednog Boga. Za sebe nikada nije govorio da je Bog ili Božiji sin. On nije razapet na križu kao što to tvrde kršćani. Njega je Allah uzdigao sebi i on će ponovo doći na Zemlju kao jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana. Svojim dolaskom će između ostalog donijeti pravu istinu o sebi. I na kraju, Isa a.s. je nagovjestio i dolazak posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda a.s.

Bilal Hodžić