U M R A

U M R A

U M R A

admin
29.10.2015

Plakat umra Umru obaviti je sunnet. Ona se može obaviti tokom cijele godine osim dana uoči i tokom kurban bajrama, i u dane bacanja kamenčića na džemretima. Umra se obavlja i tokom dana hadždža, a to je kada se zanijeti hadždž sa obavljanjem i umre - hadždž temett'u. Umra se vrši u posebnom stanju koje se zove ihram. Ihram nije samo odjeća nego i posebno držanje u kojem je zabranjeno: imati polni odnos, svađati se, prepirati, besposlice govoriti, činiti grijehe ne samo jezikom nego i tijelom, hranom i pićem, i uz to ne oblačiti šivanu odjeću i obuću, pokrivati glavu, brijati se, šišati, namirisavati se, mazati mirisnim kremama i puderima, farbati kosu, ubijati životinje i insekte, kao i kidati i sjeći biljke. Umra se nijeti riječima: "Allahumme inni uridul umrete fe jes-sirha li ve tekab-belha min-ni." - "Moj Allahu, ja hoću da obavim umru pa mi olakšaj njeno obavljanje i primi je od mene!" Prethodno se okupaj, učini pokajanje Allahu i molbu za oprost grijeha, pa pod abdestom učini nijjet. Umra počinje sa tavafom - sedam puta obići oko Kjabe. Prva tri obilaska čine se ubrzano, a ostala četiri usporenim hodom. Tavaf počinje od hadžerul-esveda (označeno sa zelenim svjetlom). Ako ne možemo dodirnuti h.esved poljubit ćemo dlanove ruku i uprijeti ih prema h. esvedu, i izgovara se: "Bismillahi, allahu ekber!" (3 puta), i uči se dova:" Allahumme rabbena atina fid-dunja haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben-nar. Rabbenag-firli ve li validejje ve lil muminine jevme jekumul hisab." Osim ovoga lijepo je učiti i druge Kuranske dove i sure po vlastitom izboru, kao i izgovarati telbijju: "Lebbejkel-lahu lebbejk. Lebbejke la šerike leke lebbejk. Innel hamde ven-ni'mete leke vel mulk. La šerike lek!" Nakon obavljanja tavafa sunnet je klanjati dva rekata namaza. Na prvom rekatu učiti suru Kjafirun, a na drugom Ihlas. Poslije namaza napiti se Zem-zema i malo se odmoriti poslije čega se obavlja Sajj. Sajj je hod između brežuljaka Saffe i Mevrve. Na polovici puta muškarci idu ubrzano sa blagim treskom ramena (označeno zelenim svjetlom). Hod od Saffe na Mervu čini jedan Sajj. Ovako učiniti 7 puta. Po dolasku na Mervu kratko stati, učiniti dovu okrenut licem prema Kjabi. Učenja iz Kurana i činjenje dova učiniti po vlastitom izboru. Po završetku umre muški svoje kose šišaju ili glave briju dok žene skraćuju vrhove svoje kose. Ovaj obred šišanja znak je završetka umre i stanja ihrama. I.A.

Imam džemata

Pretraga